Hướng dẫn đăng sản phẩm

Link đăng nhập vào admin để đăng sản phẩm
https://zoleykbone.net/dangnhap123

1/

1-1

2/

2-1

 

3/

3